Všeobecné obchodní podmínky

www.hezkekoberce.cz provozovaného společností Interiér invest, s.r.o.

platné a účinné od 1.1.2014

 

1.  ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1  Prodávající

1.1.1 Internetový obchod www.hezkekoberce.cz je provozován společností INTERIÉR INVEST, s.r.o, se sídlem Kukučínova 23, 040 01 Košice, Slovenská republika, IČO: 36 190 381, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Košice I., Vložka číslo: 10882 / V, (dále jen "Prodávající")

1.1.2 Kontaktní údaje Prodávajícího:

     a) adresa pro doručování: KOBRAJ, Alejová 18, 040 01 Košice, Slovenská republika

     b) elektronická adresa: info@hezkekoberce.cz

     c) telefon: + 421557292721 kl.104 ,+421918888515

 

1.2   Všeobecné obchodní podmínky

1.2.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále „Obchodní podmínky“) jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran z Kupní smlouvy.

1.2.2 Pokud není v Kupní smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto Obchodních podmínek není Kupní smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi Prodávajícím a Kupujícím vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto Obchodní podmínky.

1.2.3 Prodávající je oprávněn kdykoliv tyto Obchodní podmínky jednostranně změnit. Práva a povinnosti z již uzavřených Kupních smluv se však řídí zněním Obchodních podmínek platným v okamžiku uzavření Kupní smlouvy, případné pozdější změny Obchodních podmínek nemají na již uzavřené Kupní smlouvy vliv.

 

1.3 Možnost archivace Obchodních podmínek

1.3.1 Obchodní podmínky jsou přístupné na stránkách Internetového obchodu www.hezkekoberce.cz

1.3.2 Obchodní podmínky si může Kupující vytisknout nebo uložit prostřednictvím příslušných funkcí internetového prohlížeče, popř. jiné obdobné programy umožňující práci s dokumenty formátu PDF. 

1.3.3 Uzavřené Kupní smlouvy jsou archivovány Prodávajícím v elektronické podobě a nejsou přístupné.

1.3.4 Kupující může archivovat údaje o svých Objednávkách zejména formou archivace potvrzení o přijetí Objednávky, které jsou mu zasílány formou e-mailu na e-mailovou adresu, kterou Kupující zadal v Objednávce. Toto potvrzení obsahuje rekapitulaci všech údajů, které Kupující v Objednávce zadal, zejména označení zboží, kupní cenu včetně DPH, náklady na dopravné a případné další údaje a podmínky.

 

1.4 Definice a výklad pojmů

1.4.1 Internetový obchod – on-line systém provozovaný na internetu na doméně (URL) www.hezkekoberce.cz, který umožňuje uzavírat Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím za použití komunikace na dálku,

1.4.2 Kupující – fyzická osoba (člověk), fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba, která uzavřela Kupní smlouvu;

1.4.3 Kupující - spotřebitel – fyzická osoba (člověk), která nejedná při uzavírání Kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (§ 419 Občanského zákoníku);

1.4.4 Kupní smlouva – kupní smlouva uzavřená v elektronické podobě prostřednictvím Internetového obchodu mezi Prodávajícím (jako prodávajícím) a Kupujícím;

1.4.5 Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;

1.4.6 Obchodní podmínky – Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu Hezkekoberce.cz, které tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy;

1.4.7 Objednávka – elektronický závazný návrh na uzavření Kupní smlouvy, který vzniká vyplněním nezbytných údajů v objednávkovém formuláři (např. množství, dodací adresa) a jeho odesláním Prodávajícímu prostřednictvím Internetového obchodu;

1.4.8 Prodávající – provozovatel Internetového obchodu, společnost Interiér invest, s.r.o., specifikovaná v čl. 1.1;

1.4.9 Registrace – vyplnění registračního formuláře uvedeného na stránkách Internetového obchodu, Registrace je dobrovolná, registrovaným Kupujícím může Prodávající poskytnout výhody oproti neregistrovaným Kupujícím (např. slevy na vybrané zboží nebo jinak podmíněné slevy);

1.4.10 Zboží – movité věci prodávané prostřednictvím Internetového obchodu;

 

2.    NABÍDKA ZBOŽÍ, OBJEDNÁVKA, UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1 Nabídka Zboží

2.1.1 Zboží vystavené prostřednictvím stránek Internetového obchodu není právně závaznou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku. Jde pouze o výzvu Kupujícím k zaslání závazného návrhu na uzavření Kupní smlouvy.

2.1.2 Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost Zboží, které je zveřejněno na stránkách Internetového obchodu. Termíny dodání jsou upraveny v čl. 3.1 Obchodních podmínek. Nabízené Zboží je možné zakoupit pouze do vyprodání skladových zásob. Objedná-li Kupující vyprodané Zboží, bude o této skutečnosti Prodávajícím telefonicky či písemně informován.

2.1.3 Po kliknutí na Zboží uvedené v Internetovém obchodě se zobrazí jeho popis, přesná cena včetně DPH za danou jednotku a případných dalších daní a poplatků, mají-li být Kupujícím uhrazeny, a zpravidla též fotografie Zboží. Kupní cena Zboží je platná k okamžiku jeho zobrazení Kupujícímu, případně k okamžiku odeslání Objednávky dle čl. 2.2.3. těchto Obchodních podmínek. Kupní cena Zboží dle Objednávky zůstává platná i v případě, že se po odeslání Objednávky výše Kupní ceny daného druhu Zboží změní. 

 

2.2  Objednávka Zboží prostřednictvím Internetového obchodu

2.2.1 V případě zájmu o nabízené Zboží je Kupující prostřednictvím kliknutí uloží do virtuálního nákupního košíku. Kupující má možnost před odesláním Objednávky zjišťovat a odstraňovat chyby vzniklé při zadávání dat v Objednávce, zejména má možnost jednotlivé položky z virtuálního košíku odstraňovat a kontrolovat a měnit údaje uvedené v Objednávce, především množství a druh Zboží a kontaktní údaje.

2.2.2 Před odesláním Objednávky se Kupujícímu zobrazí vždy všechno Zboží uložené v nákupním košíku, cena tohoto Zboží, množství jednotlivých položek (kusů), součet ceny všeho Zboží uloženého v nákupním košíku a náklady na dopravu objednávaného Zboží; ceny Zboží se zobrazují jednak jako ceny bez DPH a zároveň jako ceny včetně DPH.

2.2.3 Odeslání Objednávky kliknutím na tlačítko „potvrdit objednávku“ se považuje za návrh Kupujícího na uzavření Kupní smlouvy.

2.2.4 Prodávající umožňuje kupujícímu uvést v Objednávce (v poznámce) i požadavek dodání náhradního zboží, a to pro případ, že původně požadované zboží nebude mít prodávající v dané době na skladě. Neuvedení náhradního zboží znamená, že kupující náhradu nepožaduje.

 

2.3 Potvrzení přijetí Objednávky a vznik Kupní smlouvy

2.3.1 Prodávající je povinen neprodleně potvrdit přijetí Objednávky; přijetí Objednávky je potvrzeno automaticky prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané ze serveru Prodávajícího. V přijetí Objednávky jsou obsaženy mj. všechny údaje týkající se zakoupeného Zboží, které jsou uvedeny v čl. 2.2.2 Obchodních podmínek. 

2.3.2 Potvrzení přijetí Objednávky Prodávajícím je přijetím návrhu Kupujícího na uzavření Kupní smlouvy, která je uzavřena okamžikem, kdy je Kupujícímu doručeno potvrzení přijetí Objednávky na jím zaslanou adresu. Pokud Kupující zadal chybné kontaktní údaje, v důsledku čehož mu potvrzení Objednávky nemůže být doručeno, je Prodávající oprávněn Objednávku stornovat.

2.3.3 Na základě uzavřené Kupní smlouvy se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu objednané Zboží za sjednanou cenu a Kupující se zavazuje kupní cenu uhradit.

2.3.4 Kupující nese samostatně náklady na použití komunikačních prostředků za účelem uzavření Kupní smlouvy, přičemž bere na vědomí, že výše těchto nákladů může záviset na podmínkách internetového nebo telefonického připojení, využívaném Kupujícím ke komunikaci s Prodávajícím a k uzavření Kupní smlouvy.

 

2.4 Aplikace Obchodních podmínek na podnikatele, užití českého práva a jazyk Kupní smlouvy

2.4.1 Kupní smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí Občanským zákoníkem. Je-li Kupující spotřebitelem dle ust. § 419 Občanského zákoníku, řídí se Kupní smlouva vedle příslušných ustanovení Občanského zákoníku upravujícími kupní smlouvu (§ 2079 a násl.) rovněž ustanoveními Občanského zákoníku o prodeji zboží v obchodě (§ 2158 a násl.) a obecnou úpravou spotřebitelských smluv (§ 1810 a násl.).

2.4.2 Je-li Kupující podnikatelem dle ust. § 420 – 421 Občanského zákoníku, užijí se příslušná ustanovení Občanského zákoníku. Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (§ 1810 a násl.) se na vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím - podnikatelem neužijí a vybrané práva a povinnosti v určitých oblastí, např. odpovědnosti za vady, záruky za jakost či náhrady škody, mohou být v Obchodních podmínkách ujednána odchylně od příslušných ustanovení Občanského zákoníku, nejde-li o ustanovení kogentní povahy.

2.4.3 Není-li dále v těchto Obchodních podmínkách uvedeno, že se určitý článek nebo skupina článků Obchodních podmínek použije pouze pro Kupujícího – spotřebitele nebo naopak pro Kupujícího – podnikatele, užijí se tyto Obchodní podmínky na všechny Kupní smlouvy bez ohledu na to, zda je Kupujícím spotřebitel nebo podnikatel.

2.4.4 Pro vztahy z Kupní smlouvy se užije české právo. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

2.5 Práva a povinnosti z Kupní smlouvy, platební podmínky

2.5.1 Prodávající je povinen dodat Kupujícímu objednané Zboží za sjednanou cenu a Kupující je povinen kupní cenu uhradit.

2.5.2 Kupující jsou oprávněni zvolit si způsob úhrady nabízený Prodávajícím, který jako způsob platby preferuje dobírku. Bezhotovostní platbu předem na základě zálohové faktury může Kupující s Prodávajícím rovněž sjednat individuálně; v takovém případě sdělí Kupujícímu číslo účtu a variabilní symbol pro provedení platby. V případech dle čl. 2.5.3 je však Prodávající oprávněn požadovat platbu předem, zpravidla bezhotovostně.

2.5.3 V případě, že Kupující objedná úpravy Zboží na míru, např. zásah do rozměru u koberců nebo PVC (jedna se o metráž koberce a PVC.....), je Prodávající oprávněn vyžadovat platbu předem. Pokud Kupující neakceptuje uvedenou podmínku, je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit; odstoupení zašle na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce.

3. DODÁNÍ ZBOŽÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Termín dodání

3.1.1 Není-li u Zboží uvedeno jinak, předá Prodávající Zboží, které má na skladě, k přepravě nejpozději do 10 pracovních dnů, v období před vánočními a velikonočními svátky do čtyř týdnů, ode dne uzavření Kupní smlouvy.

Nemá-li Prodávající Zboží na skladě, předá Zboží k přepravě nejpozději do dvou týdnů, v období vánočních a velikonočních svátků do čtyř týdnů, od jeho převzetí od výrobce nebo jiného dodavatele. Prodávající informuje Kupujícího telefonicky nebo elektronickou poštou, že Zboží předal k přepravě a kdy lze doručení zásilky předpokládat.    

3.1.2 Platí-li Kupující kupní cenu převodem na účet a neuvede-li variabilní symbol, který mu Prodávající sdělil, popř. uvede-li variabilní symbol chybně, může se termín dodání přiměřeně prodloužit.

 

3.2 Způsob dodání a náklady přepravy

3.2.1 Způsob a místo dodání Zboží jsou určeny Kupujícím v Objednávce. Prodávající splní povinnost dodat Zboží jeho odesláním na adresu uvedenou Kupujícím v Objednávce.

3.2.2 K odeslanému Zboží, přiloží Prodávající daňový doklad.

3.2.3 Prodávající zasílá Zboží Kupujícím na dobírku prostřednictvím společnosti Toptrans,  SDS nebo GLS. Kupujícímu jsou účtovány přepravní náklady v závislosti na jím zvoleném způsobu dodání Zboží, a to ve výši, kterou mu Prodávající sdělí vždy před uzavřením Kupní smlouvy.

3.2.4 Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy nebo nedodat další Zboží po dobu, kdy je Kupující v prodlení s úhradou jakýchkoliv finančních závazků vůči Prodávajícímu.

 

3.3 Přechod nebezpečí škody na Zboží

3.3.1 Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího jeho předáním Kupujícímu (byla-li kupní cena zaplacena), jinak úplným zaplacením kupní ceny.

3.3.2 Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem, kdy Prodávající předá Zboží dopravci za účelem přepravy Zboží do místa určeného v Kupní smlouvě. Není-li Zboží zasláno prostřednictvím dopravce, užijí se příslušná ustanovení Občanského zákoníku (§ 2121 a násl.).

 

3.4 Prohlídka Zboží Kupujícím

3.4.1 Kupující je povinen prohlédnout Zboží a ještě před jeho převzetím od dopravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození způsobeného při přepravě (zejména zda není roztržený nebo poškozený balík nebo originální obal Zboží, pokud je to zjistitelné). V případě poškození zásilky je Kupující povinen zkontrolovat stav Zboží v zásilce a o případném poškození Zboží během přepravy je povinen vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce.

3.4.2 Bez ohledu na to, zda zásilka jeví známky poškození či nikoliv, je Kupující vždy povinen bez zbytečného odkladu po převzetí zásilky prohlédnout Zboží a případné vady reklamovat u Prodávajícího neprodleně po jejich zjištění. Zjevné vady a vady množství je Kupující povinen reklamovat nejpozději do 48 hodin od převzetí Zboží.

3.4.3 Kupující je povinen informovat Prodávajícího o poškození Zboží způsobeného při jeho přepravě i v případě, že Zboží z tohoto důvodu od dopravce nepřevezme. V případě, že Kupující nesepíše reklamační protokol nebo obdobný záznam o poškození zásilky s dopravcem, nemůže prodávající brát na poškození zřetel (viz čl. 3.3.2.).

 

4.  ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1 Odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím – spotřebitelem (čl. 4.1 se nepoužije na Kupujícího – podnikatele)

4.1.1 Kupující – spotřebitel má právo od Kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 15 dnů

     a) od převzetí Zboží Kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem), nebo

     b) od převzetí poslední dodávky Zboží Kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem) v případě, kdy Kupující objednal různé Zboží v rámci jedné Objednávky, avšak Prodávající mu je dodal zvlášť ve dvou nebo více dodávkách, nebo

     c) od převzetí poslední položky nebo části Zboží Kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem) v případě, kdy je Prodávajícím dodáváno po částech Zboží sestávající z několika položek nebo částí.

4.1.2 V  případě odstoupení je Kupující povinen vrátit Zboží s veškerým příslušenstvím a s kompletními doklady (doklad o koupi, neporušený obal) na adresu sídla Prodávajícího. K dodržení lhůty pro odstoupení postačuje odeslat odstoupení před uplynutím příslušné lhůty.

4.1.3 Doporučeným způsobem odstoupení od Kupní smlouvy dle tohoto článku 4.1. je písemné odstoupení, odeslané buď běžnou poštou na adresu pro doručování uvedenou v čl. 1.1.2 Obchodních podmínek, nebo prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu Prodávajícího uvedenou v čl. 1.1.2 Obchodních podmínek; formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy v elektronické podobě naleznete zde, je možné jej stáhnout popř. vytisknout a zaslat Prodávajícímu způsobem uvedeným shora v tomto článku. Prodávající rovněž zasílá formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy v textové podobě jako součást potvrzení přijetí Objednávky dle čl. 2.3.2. Dalšími možnými způsoby odstoupení od Kupní smlouvy jsou odstoupení provedené telefonicky na telefonický kontakt Prodávajícího uvedený v čl. 1.1.2. Obchodních podmínek, nebo osobně na adrese sídla Prodávajícího. V odstoupení je Kupující povinen uvést své jméno a příjmení, číslo Objednávky a datum odeslání Objednávky (datum nákupu).

4.1.4 Vedle jiných důvodů stanovených platnými právními předpisy však není Kupující oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy,

     a) pokud bylo dodaným Zbožím popř. jeho nedílnou součástí počítačový program nebo autorským právem chráněné dílo (včetně děl kartografických) nahrané na hmotném nosiči dat (CD, DVD, disketa) a Kupující porušil originální obal takového hmotného nosiče (pokud je nosič zvlášť zabalen);

     b) bylo-li předmětem koupě Zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání;

     c) bylo-li dodané Zboží nenávratně smíseno s jiným zbožím;

     d) bylo-li Zboží dodáno v uzavřeném obalu, avšak Kupující je z obalu vyndal a z hygienických důvodů není možné Zboží vrátit.

     e) bylo-li předmětem koupě Zboží upravené podle přání Kupujícího:
- například podlahové krytiny v rolích, které byly upraveny  na míru dle požadavků zákazníka (např. odstřižení od role v objednané délce apod.) 
- nebo zboží zhotovené na míru, platí i pro kusové koberce atypických rozměrů (např. koberce Bakero o rozměru 200x300 cm).

     f) Zboží upravené na míru,  přesto, že jeho odstín není úplně stejný, jako zboží, které bylo zakoupené dříve (metráž, pokud není z téže mateřské role nemá obvykle stejný odstín).

4.1.5 Prodávající se zavazuje kontaktovat Kupujícího do 3 dnů ode dne doručení písemného odstoupení a dohodnout s ním termín a způsob vrácení Zboží. Jinak je Kupující povinen Zboží odeslat Prodávajícímu do 14 dnů ode dne, kdy odstoupení odeslal Prodávajícímu.

4.1.6 Zboží, vrácené Kupujícím v důsledku odstoupení od Kupní smlouvy, Prodávající přijímá na adrese, uvedené v čl. 1.1.2. těchto Podmínek. Zboží nelze vracet jeho zasláním na dobírku, takové zásilky nejsou Prodávajícím vyzvedávány a Prodávající nenese odpovědnost za jejich ztrátu, zničení či poškození.

4.1.7 Náklady spojené s navrácením zboží nese Kupující, a to i v případě, jestliže toto Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou cestou.

4.1.8 V případě, že před odesláním Zboží Prodávajícímu v důsledku odstoupení od Kupní smlouvy dle tohoto čl. 4.1. dojde k poškození, opotřebení nebo částečnému spotřebování Zboží, odpovídá Kupující Prodávajícímu za škodu, tímto způsobenou, nejvýše však do výše ceny Zboží. Prodávající je v takovém případě oprávněn započíst svůj nárok na náhradu škody na nárok Kupujícího na vrácení ceny Zboží. Za poškození Zboží není považováno poškození původního obalu, vzniklé v důsledku vybalení Zboží.

4.1.9 Kupující neodpovídá v souvislosti s odstoupením od Kupní smlouvy dle čl. 4.1 za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím způsobem, který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží včetně jeho funkčnosti. Ovšem v případě, že před odesláním Zboží Prodávajícímu dojde k poškození, opotřebení (jinému než nutnému k obeznámení se se Zbožím) nebo částečnému spotřebování Zboží, odpovídá Kupující Prodávajícímu za škodu, tímto způsobenou, nejvýše však do výše ceny Zboží. Prodávající je v takovém případě oprávněn započíst svůj nárok na náhradu škody na nárok Kupujícího na vrácení ceny Zboží. Za poškození Zboží není považováno poškození původního obalu, vzniklé v důsledku vybalení Zboží.

4.1.10 Odstoupí-li Kupující, je Prodávající povinen nejpozději do 14 dní od doručení odstoupení vrátit Kupujícímu všechny platby, které uhradil v souvislosti s uzavřením smlouvy, a to

     a) bezhotovostně připsáním na účet, ze kterého Kupující uhradil kupní cenu Zboží, popř. na jiný účet, který sdělí Prodávajícímu v odstoupení, nebo

     b) poštovní poukázkou zaslanou na adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce, pokud s tímto Kupující souhlasil a pokud mu s tím nevzniknou další náklady.

Prodávající však bez ohledu na lhůtu uvedenou v tomto článku 4.1.11 není povinen zaslat peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující doručí vrácené Zboží, popř. než mu Kupující prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal.

4.1.11  Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy v rozporu s čl. 4.1.4 Obchodních podmínek, popř. zašle-li Zboží neoprávněně zpět Prodávajícímu bez platného odstoupení od Kupní smlouvy, oznámí mu Prodávající, že platnost odstoupení neuznal a zašle Zboží zpět na náklady Kupujícího.

4.1.12  Kupující dále bere na vědomí, že vedle nároku na náhrady škody vzniklé v důsledku vrácení poškozeného, opotřebeného nebo částečně spotřebovaného Zboží dle čl. 4.1.10 Obchodních podmínek, je Prodávající oprávněn oproti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny jednostranně započíst rovněž částku odpovídajícím nákladům Prodávajícího související s přijetím vráceného Zboží (balné).

4.1.13  Poskytnul-li společně se Zbožím Prodávající Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím dle tohoto čl. 4.1 Obchodních podmínek, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím vrátit Prodávajícímu i poskytnutý dárek.

 

4.2 Odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím – podnikatelem

4.2.1 Za podnikatele se pro účely těchto Obchodních podmínek považují osoby uvedené v ust. § 420 a 421 Občanského zákoníku.

4.2.2 Kupující – podnikatel je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy pro její podstatné porušení Prodávajícím, zejména bude-li Prodávající v prodlení s dodáním Zboží delším 14 dnů.

4.2.3 Odstoupení musí být provedeno písemně, v odstoupení Kupující uvede číslo Objednávky (uvedené v potvrzení přijetí Objednávky) a datum nákupu.

4.2.4 V případě platného odstoupení od Kupní smlouvy je Prodávající povinen vrátit Kupujícímu Kupní cenu, a to bezhotovostně na účet Kupujícího, ze kterého byla kupní cena uhrazena.

 

5. JAKOST ZBOŽÍ PŘI PŘEVZETÍ, ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE

5.1 Bezvadnost Zboží a požadavky na jakost Zboží

5.1.1 Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:

     a) má Zboží vlastnosti, které Prodávající uváděl výslovně na stránkách Internetového obchodu (obvykle v popisu Zboží) a které je uvedeno v Kupní smlouvě popř. v Objednávce, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce Zboží popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

     b) se Zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající na stránkách Internetového obchodu (obvykle v popisu Zboží) uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

     c) Je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

     d) Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.1.2 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

5.1.3 S ohledem na specifika vybraných druhů Zboží se však za vadu nepovažují skutečnosti uvedené v čl. 6.1 Obchodních podmínek.

 

5.2 Lhůta pro uplatnění práv z vady, záruka za jakost pro Kupující – spotřebitele

5.2.1 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od jeho převzetí.

5.2.2 Je-li v Kupní smlouvě nebo v popisu Zboží na stránkách Internetového obchodu uvedeno, že se na Zboží vztahuje záruka na jakost, popř. je-li ke Zboží přiloženo prohlášení o záruce (tzv. záruční list), zavazuje se tímto Prodávající, že Zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka za jakost může být poskytnuta i na jednotlivou součást Zboží. Záruční doba běží od převzetí Zboží Kupujícím, je-li Zboží Kupujícímu zasláno, běží záruční doba od dojití Zboží do místa určení.

5.2.3 Určují-li Kupní smlouva a prohlášení o záruce dle čl. 5.2.2 různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší, ledaže by si jinou záruční dobu Prodávající a Kupující výslovně sjednali. Ani ujednání o kratší záruční době však nic nemění na tom, že Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době dle čl. 5.2.1, přičemž zkrácení této doby je neúčinné (nepřihlíží se k němu).

5.2.4 Stejné účinky, jako výslovné prohlášení o záruce za jakost dle čl. 5.2.2, má i skutečnost, kdy je na prodaném Zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke Zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze Zboží použít.

5.2.5 Ujednání článků  5.2.1 – 5.2.4 se nepoužijí, záruka za jakost se nevztahuje a Prodávající ani výrobce či distributor nenesou odpovědnost

     a) u Zboží prodávaného za nižší cenu na ty vady, pro které byla nižší cena tohoto Zboží sjednána,

     b) v případě opotřebení Zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním,

     c) v případě vady vzniklé nevhodným používáním Zboží, vedlo-li k jeho poškození,

     d) v případě použitého Zboží na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím,

     e) za vady vzniklé nedodržením pokynů uvedených výrobcem či distributorem v dokumentaci ke Zboží.

5.2.6 Další výluky či omezení záruky jsou možné tehdy, uvádí-li je výrobce či distributor Zboží ve svých záručních podmínkách, pouze však tehdy, nejsou-li v rozporu s českými právními předpisy.

 

5.3 Práva z vadného plnění a záruka za jakost pro Kupující – podnikatele

5.3.1 Práva Kupujícího – podnikatele z vadného plnění se řídí ust. § 2099 – 2112 Občanského zákoníku.

5.3.2 Prodávající poskytuje Kupujícímu – podnikateli záruku za jakost ve stejné délce, v jaké ji poskytuje výrobce nebo distributor Zboží ve formě záručního listu nebo jiného výslovného písemného prohlášení o záruce, které je originálně zabaleno společně se Zbožím a případnou další dokumentací; záruka začíná běžet ode dne takto uvedeného výrobcem popř. distributorem. Kupující – podnikatel tímto bere na vědomí, že pouhé uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti Zboží na obalu nebo v reklamě nemají účinky záruky za jakost a Prodávající nebude na taková prohlášení brát zřetel. Není-li ke Zboží vydán záruční list, uplatňuje Kupující práva z vad na základě dokladu o koupi (faktury) vydaného Prodávajícím a má pouze práva z vadného plnění dle § 2099 – 2112 Občanského zákoníku.

5.3.3 Je-li na stránkách Internetového obchodu uvedená délka záruční doby, je tato záruční doba určena pouze pro Kupující – spotřebitele, nikoliv pro Kupující – podnikatele. Na dotaz Kupujícího – podnikatele sdělí délku záruční doby Prodávající ještě před uzavřením Kupní smlouvy.

5.3.4 Ustanovení čl. 5.2.2 až 5.2.4 Obchodních podmínek o rozsahu a zániku záruky se použijí přiměřeně i pro Kupující - podnikatele. Další výluky či omezení záruky jsou možné také tehdy, uvádí-li je výrobce či distributor zboží ve svých záručních podmínkách.

 

5.4 Reklamace

5.4.1 Kupující je povinen reklamovat (oznámit) vady Zboží, přičemž doporučeným způsobem provedení reklamace je zaslání písemné reklamace běžnou poštou na adresu pro doručování uvedenou v čl. 1.1.2 Obchodních podmínek, nebo prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu Prodávajícího uvedenou v čl. 1.1.2 Obchodních podmínek.

5.4.2 Následně s Kupujícím dohodne Prodávající způsob zaslání Zboží popř. jiný způsob vyřešení reklamace. Kupující je povinen reklamované Zboží zaslat Prodávajícímu neprodleně po dohodnutí způsobu zaslání Zboží. Doba, po kterou se Kupující nachází v prodlení s odesláním Zboží Prodávajícímu, se nezapočítává do lhůty k vyřízení reklamace dle čl. 5.4.5. V případě oprávněné reklamace uhradí Prodávající Kupujícímu prokazatelně a důvodně vynaložené náklady na zaslání reklamovaného Zboží Prodávajícímu, způsobem dle čl. 4.1.11.

5.4.3 Bude-li Kupující zasílat za účelem reklamace vad Zboží toto Zboží Prodávajícímu, uplatní se články 4.1.7 - 4.1.8 Obchodních podmínek přiměřeně.

5.4.4 O vyřízení reklamace Kupujícího – spotřebitele je Prodávající povinen sepsat ve smyslu § 19 odst. 1 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele reklamační protokol, obsahující alespoň:

     a) datum uplatnění reklamace (datum přijetí vytčení vad);

     b) důvody reklamace;

     c) způsob vyřízení reklamace, požadovaný spotřebitelem;

     d) výsledek prohlídky reklamovaného Zboží Prodávajícím nebo jeho smluvním partnerem (výrobcem nebo distributorem Zboží);

     e) zdůvodnění oprávněnosti a způsob jejího vyřízení (opravy nebo výměny Zboží);

     f) zdůvodnění zamítnutí reklamace.

Reklamační protokol je Prodávající povinen zaslat Kupujícímu písemně na jeho adresu, uvedenou v oznámení reklamovaných vad. Prodávající se s Kupujícím může dohodnout na zaslání reklamačního protokolu e-mailem na e-mailovou adresu Kupujícího.

5.4.5 Reklamaci, podanou Kupujícím – spotřebitelem, je Prodávající povinen vyřídit nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace, s přihlédnutím k dodržení lhůty pro zaslání Zboží Kupujícím. V odůvodněných případech je Prodávající oprávněn požadovat na Kupujícím sjednání lhůty delší. Tato lhůta se uplatní rovněž pro reklamace podané Kupujícím – podnikatelem, není-li v záručních podmínkách Prodávajícího sjednáno jinak. O výsledku vyřízení reklamace informuje Prodávající Kupujícího písemně, a zasláním Reklamačního protokolu dle čl. 5.4.4.

5.4.6 Vada Zboží (rozpor s Kupní smlouvou ve smyslu čl. 5.1.1 a 5.1.2), která se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí Zboží, se považuje za rozpor existující již při převzetí Zboží, pokud to neodporuje povaze Zboží nebo pokud se neprokáže opak.

5.4.7 Nakupující - spotřebitel - má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu (e-mailem na info@hezkekoberce.cz), pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení mimosoudního řešení sporů subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt alternativního řešení sporů) podle zákona 391/2015 CFU ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona 391/2015 CFU Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle § 12 Zákona 391/2015 CFU

Spotřebitel může podat stížnost i prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů online řešení sporů, která je dostupná online na: https://ec.europa.eu/index_en.htm

Alternativní řešení sporů může využít jen spotřebitel - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení mimosoudního řešení sporů maximálně do výše 5 EUR s DPH.

 

5.5 Nároky Kupujícího – spotřebitele z vad Zboží

5.5.1 Nároky uvedené v tomto čl. 5.5 se vztahují pouze na Kupující – spotřebitele.

5.5.2 Za vadu Zboží se považuje dodání Zboží, které nemá kteroukoliv z požadovaných vlastností uvedených v čl. 5.1.1.

5.5.3  Není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, může Kupující požadovat dodání nového Zboží bez vad, avšak týká-li se vada jen součásti Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může Kupující od Kupní smlouvy odstoupit. Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Kupní smlouvy odstoupit.

5.5.4 Jde-li o takovou vadu Zboží, jejíž výměna za nové Zboží by byla vzhledem k povaze vady neúměrná (zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), má Kupující právo pouze na bezplatné odstranění vady, které zajistí Prodávající a dohodne s Kupujícím způsobem dle čl. 5.4.2.       

5.5.5 Neodstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad či na výměnu součásti Zboží (čl. 5.5.2) nebo na bezplatnou opravu Zboží (čl. 5.5.3), může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

5.5.6 Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že má vadu (např. bylo-li to výslovně a srozumitelně uvedeno v popisu Zboží v Kupní smlouvě, popř. též na stránkách Internetového obchodu), anebo Kupující vadu sám způsobil.

 

6. SORTIMENT

6.1 Informace o Zboží

6.1.1 Veškeré zboží nabízené prodávajícím je označeno názvem a objednacím číslem. Dále Prodávající uvádí u každého Zboží s ohledem na jeho druh zejména jeho rozměry, materiál, charakteristiku, cenu (včetně DPH) za kus či určitý rozměr a fotografické vyobrazení. Fotografie zboží jsou ilustrační, ve skutečnosti se mohou na Zboží vyskytovat  drobné barevné odchylky.

6.1.2 Nabídka Zboží zveřejněná na serveru a jeho cena včetně případné slevy je platná ke dni objednání Zboží. Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen a slev.

6.1.3 Kupující bere na vědomí, že obrázek zboží, který se nachází na webstránce prodávajícího má barevností informační charakter, jelikož tóny barev se zobrazují podle kvality a barevné kalibrace zobrazovací jednotky a zařízení kupujícího. Fotografie produktů jsou upravovány na profesionálních kalibrovaných monitorech značky HP a EIZO a barvy produktů jsou nasvícené na teplotu 5500K (denní světlo).

 

7. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

7.1 Odpovědnost Prodávajícího za škodu způsobenou Kupujícímu – spotřebiteli se řídí příslušnými právními předpisy, zejména Občanským zákoníkem

7.2 Je-li stranou Kupní smlouvy Kupující – podnikatel, odpovídá Prodávající za škodu způsobenou zaviněným porušením povinností z Kupní smlouvy.

 

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

8.1 Osobní údaje

8.1.1 Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů. Kupující – podnikatel je oprávněn zadávat při vyplňování Objednávky, při Registraci popř. pozdějších změnách registračních údajů kontaktní a osobní údaje fyzických osob (především zaměstnanců) pouze s jejich výslovným souhlasem.

8.1.2 Prodávající zpracovává a užívá kontaktních údajů Kupujících výlučně za účelem dodání Zboží a komunikace s Kupujícím. Tyto údaje nejsou zpřístupňovány ani poskytovány třetím osobám, s výjimkou případů, kdy to bude nezbytné ke splnění zákonné povinnosti.

8.1.3 Osobní údaje Kupujících zpracovává Prodávající po dobu trvání Registrace Kupujícího resp. po dobu, po kterou trvá souhlas Kupujícího se zasíláním obchodních sdělení (čl. 8.2 Obchodních podmínek), jinak pod dobu, kdy je to nezbytné ke splnění povinností z Kupní smlouvy, popř. do doby úplného vypořádání všech práv a povinností z Kupní smlouvy.

8.1.4 Prodávající neshromažďuje o Kupujícím žádné citlivé údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

8.1.5 Každý subjekt údajů (Kupující) má právo požádat Prodávajícího o vysvětlení, popř. požadovat odstranění osobních údajů z databází a systémů Prodávajícího, pokud má za to, že Prodávající zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s Kupní smlouvou či právními předpisy. Prodávající vyřídí žádost subjektu údajů ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího doručení.

8.1.6 Prodávající tímto prohlašuje, že přijal náležitá technicko–organizační opatření za účelem zabránit neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům Kupujících.

 

8.2  Obchodní sdělení

8.2.1 Prodávající je oprávněn zasílat Kupujícímu ve formě e-mailu obchodní sdělení obsahující informace o novinkách v sortimentu Prodávajícího a jím poskytovaných službách, ale rovněž o službách či nabídce zboží třetích osob.

8.2.2  Kupující je oprávněn kdykoliv zastavit zasílání obchodních sdělení, a to bezúplatně a bez jakýchkoliv sankcí.

 

8.3 Způsob vyřizování stížnosti Kupujících

8.3.1 Kupující má možnost sdělit Prodávajícímu případné stížnosti v písemné formě, popř. elektronicky prostřednictvím e-mailu na adresy Prodávajícího uvedené v čl. 1.1.2 Obchodních podmínek. Prodávající bude reagovat na doručenou stížnost ve stejné formě, v jaké mu byla doručena (písemně, popř. elektronicky na e-mailovou adresu Kupujícího). Kupující si však vyhrazuje právo nereagovat na stížnosti třetích osob, které neuzavřely s Prodávajícím Kupní smlouvu.

8.3.2 Není-li Kupující spokojen s vyřešením stížnosti či reklamace ze strany Prodávajícího, popř. nechce-li vůbec komunikovat s Prodávajícím, je oprávněn obrátit se svými stížnostmi na příslušný orgán dohledu, kterým je Česká obchodní inspekce (ČOI): https://www.coi.cz/cz/spotrebitel/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/ . Na zde uvedené adrese nalezne návod, jakým způsobem podat stížnost, kterou může Kupující podat také elektronicky prostřednictvím e-podatelny ČOI na této adrese: https://www.coi.cz/cz/e-podatelna/

8.3.3 Se stížnostmi na nakládání s osobními údaji se může Kupující obracet na Úřad pro ochranu osobních údajů: https://www.uoou.cz.

9.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Pokud je kupující zahraniční subjekt, použije se na právní vztah vzniklý z Kupní smlouvy nebo na jakýkoliv jiný právní vztah vzniklý v souvislosti s využitím služeb internetového obchodu české právo. Současně je výslovně vyloučena aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

9.2 Prodávající je oprávněn k činnostem souvisejícím s provozováním Internetového obchodu na základě živnostenských oprávnění a jeho činnost nepodléhá jinému povolování.

9.3 V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo Kupní smlouvy.

 

 

Interiér Invest s.r.o.